Meny

Vergemålsrett

Det å få oppnevnt en verge innebærer at man får hjelp til de gjøremål man trenger hjelp til å utføre, slik at man kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses det behov man har, og det skal ikke være mer omfattende en behovet tilsier. Vergens skal forholde seg til personens ønske. Dersom man ikke er fratatt rettslig handleevne, kan man motsette seg at vergen gjennomfører disposisjoner man selv ikke ønsker.

Det skriftlige mandatet vergen har fått vil være den viktigste veiledningen for den enkelte verge med hensyn til hvilke oppgaver vergen har.

Et vergemål kan gjelde både det personlige og økonomiske området. En avgjørelse vil være personlig, når det er personlige elementer som i det vesentlige motiverer en beslutning, f.eks. når man gir avslag på arv, søker om ytelser fra det offentlige eller unnlater å søke om de samme ytelsene.

Det er opp til vergen å ta initiativ overfor Fylkesmannen til en privatrettslig handling, som for eksempel å kjøpe eller selge en eiendom, og gjennomføre handlingen dersom Fylkesmannen samtykker. Fylkesmannen kan pålegge vergen å registrere og vurdere personens eiendeler og gjeld. I tillegg kan vergen innhente opplysninger fra selvangivelsen m.m.

Vergen råder over midler på vegne av den han/hun er verge for, i tråd med sitt mandat. Vergen skal i tillegg sørge for å holde eiendeler i god stand. Vergen skal se til at eiendeler som kan gi avkastning, er plassert på vanlig måte. Penger skal f.eks. settes på bankkonto i eierens navn. Fylkesmannen kan inngå avtale med finansinstitusjonen om hvor mye vergen skal kunne heve, og om bruk av nettbank, bankkort mm. Vergen bruker de løpende inntektene til å dekke utgiftene. Eksempler på utgifter kan være husleie, strøm, forsikring, telefon, mat, vedlikehold, klær, frisør og vanlige små gaver. Fylkesmannen kan fastsette et «budsjett» for vergen, dvs. en grense for hva han eller hun kan disponere.

Når det opprettes et vergemål kan det være basert på en begjæring eller en melding til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan også, basert på annen informasjon, opprette sak og vurdere nærmere om det er behov for verge. Det er ikke nødvendigvis et behov for verge dersom det er alternative ordninger som dekker behovet for bistand. Det kan være tilstrekkelig at sykehjemmet forvalter kontantytelsen etter at oppholdsutgifter er dekket, eller at nærståendes representasjonsrett (legalfullmakt) brukes, eller at det er opprettet frivillig eller tvungen forvaltning ved NAV.

 

Meny