Meny

Bistandsadvokat

Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker som gjelder; voldtekt, seksuell omgang i tillitsforhold og lignende, seksuell omgang med barn under den seksuelle lavalder, incest, tvangsekteskap, brudd på besøks- og kontaktforbud, seksuell handling med barn under 16 år, vold i nære relasjoner, menneskehandel, kjønnslemlestelse samt alle saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred.

I tillegg kommer det en skjønnsmessig adgang til å oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Når noen er død som følge av en straffbar handling vil den avdødes ektefelle eller samboer, barn og foreldre ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Man har rett til konsultasjon med advokat før anmeldelse i saker om voldtekt og menneskehandel. Konsultasjonen er gitt som fritt rettsråd med henholdsvis 3 og 5 timer.

Meny