Meny

Fremtidsfullmakter

Ved fremtidsfullmakt gir fullmaktsgiver en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren, på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Tidligere gitte fullmakter etter avtaleloven vil normalt ikke være gyldige etter at slik sykdom er inntrådt.

En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som har fylt 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning.

Ved en fremtidsfullmakt kan man bestemme hvordan disposisjoner skal utføres, for eksempel hvem som skal betale regninger for seg eller hvordan eventuelle gaver skal deles ut. Disposisjonene kan omfatte overdragelse av fast eiendom eller annen formue.

Etter loven er det strenge formkrav for opprettelsen.

Fremtidsfullmakten kan stadfestes av Fylkesmannen, men dette er ikke en forutsetning for fullmaktens gyldighet. Vi kan yte deg bistand for å ivareta alle deler av denne prosessen.

Meny